Skip 最新訊息

最新訊息

Picture of 菁英管理員 IPERA
快速連結
by 菁英管理員 IPERA - Wednesday, 16 July 2014, 11:49 AM
 

智財服務類
   郭紀穎------->商標申請暨維護程序
                      品牌的價值
                      智慧財產權的保護
   陳研次------->從專利分析看3D列印
   鄒濟民------->智慧財產權管理

經營服務類
   桂世平------->市場分析與行銷策略
                      不可不知的租店事
                      異業結盟拓展新商機
                      提升連鎖加盟體系經營營收利潤
                      老闆不難當,教你如何創業賺大錢
   ...

Read the rest of this topic
(452 words)
 

Skip course categories